PEMERINTAH KABUPATEN ………………
                                                KECAMATAN ……………
Jln. ……………………Nomor …………………..Tlp. ………
………………………………..
===========================================================================

                    
BERITA ACARA PENYERAHAN KOMPUTER
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama                                     :
Nip                                          :
Jabatan                                 :
Alamat                                  :
Dengan ini menyerahkan sebuah Komputer  kepada:
Nama                                     :
Nip                                          :
Jabatan                                 :
Alamat                                  :
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
 ………., …/……/………
        Yang Menerima :                                                          Yang Menyerahkan :
        Pengurus Barang                                                                            
      …………………....                                                  ……………………………..
        Nip. …………..                                                          Nip. ………………..
                                                 Mengetahui
                                            Camat ……………
                                     ……………………………..
loading...