SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a                   :
Umur                      :
Pekerjaan              :
Alamat                    :

Dengan ini memberikan kuasa untuk melakukan penarikan tunai kepada Isteri saya :

N a m a                   :
Umur                      :
Pekerjaan              :
Alamat                    :  
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


                                                                                            ……………, ……/ …………./ ……….
         Yang Menerima Kuasa                                                         Yang Memberi Kuasa
            ………………………….                                                       ……………………………
loading...